Управління закупівлями продукції

Порядок оцінки постачальників

Розмір шрифту

Скинути
23.07.2017

1. Діяльність з організації та проведення оцінки підприємств - виробників продукції, а також оцінки підприємств - виконавців робіт та послуг (далі - постачальників) регламентована в Компанії СОУ НАЕК 012:2012 «Стандарт національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом». Управління закупівлями продукції. Оцінка постачальників».

2. Проведення оцінки обов'язкове для виробників продукції для систем важливих для безпеки (далі - СВБ), виробників хімічної продукції, яка використовується в СВБ, а також підприємств, які виконують роботи та/або надають послуги для СВБ з конструювання, проектування, ремонту, модернізації, монтажу та випробування устаткування АЕС, пусконалагоджування, продовження терміну служби та обґрунтування безпеки АЕС.

3. Цей стандарт не поширюється на здійснення оцінки посередників (дилерів, дистриб’юторів) що постачають продукцію інших виробників для АЕС України. У випадку вибору постачальником продукції для СВБ посередника, умовами договору повинно бути визначено надання постачальником згоди виробника на проведення його оцінки відповідно до цього стандарту.

4. Метою оцінки є отримання об'єктивних фактичних даних про наявність у постачальника системи управління і відповідних ресурсів (інфраструктури, людських ресурсів, документації тощо), щоб мати можливість виробляти і постачати продукцію для СВБ АЕС ДП НАЕК «Енергоатом» за встановленими в атомній енергетиці вимогами як до продукції, так до постачальника (як підприємства). Ця можливість повинна бути постачальником об'єктивно доведена, задокументована і знаходитись під контролем.

5. Постачальники, які пройшли оцінку, і відносно яких прийнято в установленому порядку позитивне Рішення («Рішення про затвердження постачальника»), включаються до Переліку постачальників.

6. Необхідність оцінки організацій, які постачають продукцію, що не використовується в СВБ і не впливає на безпеку, визначає підрозділ-замовник. Критеріями необхідності такої оцінки можуть бути: значний фінансовий ризик закупівлі, технічна складність продукції (тривалий термін виготовлення), вплив на навантаження АЕС у разі відмови продукції, потенційна небезпека від неправильних дій персоналу підрядної організації, який виконує роботи на СВБ тощо.

7. Види, методи і обсяги оцінки кожного конкретного постачальника вибираються з урахуванням впливу його продукції на безпеку, надійність і безвідмовність роботи устаткування АЕС, з урахуванням новизни, складності, вартості і терміну виготовлення продукції або термінів виконання робіт/надання послуг, обсягів постачання.

8. Оцінка виробників обладнання, важливого для безпеки ядерних установок, проводиться до укладання договору (контракту). Оцінка інших виробників проводиться до постачання продукції на АЕС (у разі виконання робіт і послуг на СВБ – до видачі службою відомчого нагляду АЕС часткового дозволу на виконання робіт або надання послуг). У всіх випадках Рішення має бути прийняте до постачання продукції на АЕС.

9. При виконанні застосовуються наступні види оцінок:

9.1 Первинна оцінка - оцінка, що виконується вперше по відношенню до постачальників (постачальник жодного разу не проходив оцінку і не включений в довідник постачальників; або був включений до переліку постачальників, але не виконував поставки більше 5 років). Первинна оцінка виробників продукції для СВБ виконується методом аудиту.

9.2 Періодична оцінка проводиться для постачальників, що успішно пройшли первинну оцінку, з якими існують договірні відносини (постійні або періодично відновлювані). Метою такої оцінки є регулярне підтвердження здатності постачальника виробляти і постачати продукцію відповідно до встановлених вимог.

9.3 Повторна оцінка проводиться у разі отримання незадовільних результатів при первинній або періодичній оцінці. В цьому випадку ВП надсилає постачальнику звіт, який містить опис виявлених за результатами оцінки невідповідностей, для виконання ним коригувальних та запобіжних заходів. У супроводжувальному листі постачальнику повинні бути надані пояснення щодо його відхилення. Після отримання від постачальника інформації про усунення невідповідностей, зауважень і виконання коригувальних заходів у визначений термін, приймається Рішення без проведення повторної оцінки. Якщо постачальником не усунені невідповідності, з ним узгоджуються терміни проведення повторної оцінки. Повторна оцінка виконується не пізніше, ніж через рік після попередньої оцінки. При невиконанні цієї умови, оцінку проводять в обсязі первинної оцінки. При незадовільних результатах повторної оцінки ВДЯУ оформляє Рішення про відхилення постачальника, у довіднику постачальників Компанії він позначається як «неблагонадійний», про що повідомляється керівництво  Компанії та ВП АЕС і тендерний комітет. Наступна оцінка проводиться не раніше, ніж через рік.

9.4 Додаткова оцінка застосовується у випадках, коли постачальник має намір поставляти продукцію, не вказану у виданому йому Рішенні. Додаткова оцінка проводиться з урахуванням результатів попередньої оцінки.

9.5 Позачергова оцінка постачальника проводиться за рішенням керівництва Компанії (або ВП) при виявленні значних невідповідностей якості продукції встановленим вимогам, або при неодноразових постачаннях неякісної продукції. Рішення про проведення позачергової оцінки може бути прийняте й у разі, якщо на підприємстві сталися значні зміни, що можуть вплинути на якість продукції: реорганізація, зміна керівного або ключового інженерно-технічного складу, зміна форми власності, технології виробництва продукції тощо. Позачергова оцінка проводиться методом аудиту.

10. Модулі для виконання оцінки

10.1 Модуль А - оцінка документальним методом включає:

- направлення постачальнику запиту щодо надання пакету документів для оцінки;

- взаємодія з постачальником для уточнення відповіді на запит;

- розгляд документу, в якому міститься опис системи управління діяльністю (настанови з якості або настанови з інтегрованої системи управління);

- розгляд іншої документації, яка надається постачальником у відповідь на запит;

- запит додаткової інформації і документів за необхідністю;

- аналіз наданої інформації з метою оцінки здатності постачальника забезпечити необхідну якість продукції.

10.2 Модуль Б - оцінка методом аудиту системи управління складається з проведення оцінки за модулем А і проведення аудиту системи управління за місцем розташування виробничих потужностей постачальника. Після отримання звіту за результатами оцінки постачальник складає план-графік коригувальних заходів і направляє їх у ВП або в Дирекцію Компанії. Звіт за результатами оцінки та отримані від постачальника документи не повинні передаватися третім особам без письмової згоди постачальника за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України. У разі позитивних результатів проведеної оцінки постачальникові видається Рішення про затвердження постачальника.

11. Критерії прийняття Рішення про затвердження:

- діяльність постачальника відповідає критеріям оцінки;

- застосовані вимоги норм, правил і стандартів з ядерної і радіаційної безпеки виконуються;

- діяльність постачальника забезпечена необхідними ресурсами;

- кваліфікація персоналу відповідає встановленим вимогам;

- забезпечений доступ персоналу Компанії для проведення необхідного контролю і випробувань;

- виявлені невідповідності не чинять суттєвого впливу на якість продукції, що поставляється на АЕС;

- постачальник не перебуває в судових спорах з Компанією.

12. Термін дії Рішення встановлюється залежно від ступеню впливу виявлених невідповідностей на якість продукції, яка виготовляється. До Рішення можуть бути включені додаткові умови й обмеження, що враховують виявлені невідповідності, із зазначенням терміну їх усунення. Додаткові умови і обмеження розробляються комісією, що виконувала оцінку, включаються у звіт про оцінку і відображаються у Рішенні про затвердження постачальника. При цьому можливі додаткові умови й обмеження:

- виконати до зазначеного терміну коригувальні та запобіжні дії, що надані постачальником;

- провести повторну або додаткову оцінку у встановлений термін;

- встановити інші доцільні обмеження.

13. Рішення може бути анульоване ВДЯУ при негативних результатах позачергової оцінки. Про факт анулювання рішення ВДЯУ інформує ВП АЕС, профільний підрозділ Дирекції Компанії і постачальника. Після усунення невідповідностей за результатами проведення позачергової оцінки постачальнику видається нове Рішення.

14. Постачальник разом із заявкою направляє на адресу ДП «НАЕК «Енергоатом» заповнену картку обліку постачальника. Допускається отримання картки разом з інформацією, яка надається постачальником по запиту.

15. Після отримання заявки ВП або Дирекція Компанії направляє постачальнику запит на отримання інформації для проведення оцінки. У разі необхідності перелік інформації може бути розширений.

16. За результатами оцінки у разі виявлення невідповідностей постачальник зобов'язаний розробити і виконати у встановлений термін коригувальні заходи для їх усунення. Постачальник повинен направити план-графік коригувальних заходів на адресу підрозділу Компанії, який затвердив звіт (для ВП АЕС – на ім'я заступника генерального директора з якості та управління, для Дирекції Компанії – на ім’я виконавчого директора з якості та управління).

17. Постачальник зобов'язаний у встановлений у звіті про оцінку термін направити (на адресу керівника Компанії, що затвердив звіт) інформацію про виконання коригувальних заходів з документами, які підтверджують їх виконання.

18. Виконання постачальником коригувальних заходів перевіряється при отриманні інформації згідно з п.17, а також при прийманні продукції або при виконанні наступних оцінок.

19. У разі необхідності додаткову інформацію можна отримати, звернувшись до відділу якості виконавчої дирекції з якості та управління: + 38 044 277-78-21.