Енергоатом

Заява про політику

Розмір шрифту

Скинути

Заява про політику ДП «НАЕК «Енергоатом»

 

ЗАЯВА ПРО ПОЛІТИКУ

ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»

 

НАША ПОЗИЦІЯ

Згідно з Конвенцією про ядерну безпеку від 20 вересня 1994 року та  вимогами законодавства України найважливішою для державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (далі – Компанії) є безпека[1] ядерних установок та збереження життя і здоров’я працівників Компанії.

Питання забезпечення безпеки є пріоритетним над економічними, технічними, науковими та іншими цілями діяльності. Підвищення та дотримання досягнутого рівня безпеки діючих енергоблоків атомних електростанцій має найвищий пріоритет у діяльності експлуатуючої організації.

На атомних електростанціях ДП «НАЕК «Енергоатом»  застосовуються ядерно-радіаційні технології, тому основним завданням Компанії є безумовне дотримання ядерної та радіаційної безпеки при економічно ефективній генерації і надійному забезпеченні споживачів електричною та тепловою енергією.

Компанія повною мірою усвідомлює свою відповідальність перед суспільством за збереження життя і здоров’я персоналу та населення, захист навколишнього природного середовища від радіаційного впливу ядерних установок на всіх етапах їх життєвого циклу та об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами.

Принцип, згідно з яким кожен працівник Компанії несе відповідальність за безпеку і якість своєї роботи, застосовується на всіх рівнях.

 

МІСІЯ       

Безпечне виробництво електроенергії.

 

МЕТА

Стати найбезпечнішою, інноваційною і конкурентоспроможною Компанією з виробництва електроенергії в Європі, що приносить користь нашим споживачам  та зацікавленим зовнішнім і внутрішнім сторонам.

 

НАША СТРАТЕГІЯ

Стабільна робота, розвиток і удосконалення діяльності Компанії з урахуванням прийнятних ризиків і виявлених можливостей.

Реалізація державної політики у сфері безпеки ядерних установок згідно із законодавством та  нормативно-правовими актами України відповідно до завдань державних і галузевих програм.

Розвиток атомних генеруючих потужностей та будівництво об’єктів інфраструктури шляхом залучення необхідного обсягу інвестицій, фінансових ресурсів вітчизняних та іноземних інвесторів, міжнародних фінансових інституцій.

Безпечна довгострокова експлуатація енергоблоків та управління старінням АЕС.

Створення на атомних електростанціях сучасної системи  поводження з радіоактивними відходами.

Створення та функціонування системи централізованого зберігання відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР АЕС Компанії з використанням сучасних технологій для посилення енергетичної безпеки України.

Безперервність та надійність функціонування системи фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання.

Формування та підтримання культури безпеки і культури захищеності, знань Компанії, розуміння і неухильного дотримання вимог безпеки як на індивідуальному рівні, так і в Компанії в цілому.

Покращення умов праці персоналу Компанії шляхом впровадження досягнень новітнього рівня виробничих процесів та технологій і створення умов, за яких кожен працівник усвідомлює та несе відповідальність за безпеку, у тому числі завдяки мотивації й залученню персоналу до діяльності  щодо забезпечення культури безпеки.

Впровадження та розвиток культури незвинувачення під час розслідування подій і проведення ідентифікації нерозвинених (низькорівневих) подій і порушень щодо персоналу, який повідомив про помилки, небезпечні ситуації, упущення, що могли призвести до інцидентів, але були своєчасно виявлені та усунені.

Створення атмосфери довіри, за якої працівники мають всі мотиви для відкритого обміну інформацією про небезпечні ситуації, упущення, помилкові дії та дії, що могли призвести до помилки.

Створення умов щодо переселення та відновлення умов життєдіяльності за необхідності відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна під об’єкти транспортної та енергетичної інфраструктури ДП «НАЕК «Енергоатом».

 

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ  КЕРІВНИЦТВА

Керівництво Компанії, проголошуючи цю політику, бере на себе зобов’язання:

 1. Демонструвати лідерство, відповідальність та зобов’язання за кінцевий результат на всіх рівнях управління та демонструвати постійну прихильність культурі безпеки та управлінню ризиками.
 2. Визначати довгострокові й короткострокові цілі та забезпечувати їх узгодженість зі стратегічними напрямами, середовищем організації та вимогами зацікавлених сторін.
 3. Підтримувати Інтегровану систему управління[2] (далі - IСУ) та постійно удосконалювати її результативність з метою досягнення встановлених цілей,  з урахуванням інтересів зацікавлених сторін[3], використання процесного підходу та ризик-орієнтованого мислення, виконання законодавчих і нормативних вимог, що поширюються на діяльність Компанії, і, таким чином, забезпечувати сталий її розвиток. Управління процесами інтегрованої системи управління має відбуватися виключно на основі задокументованої інформації.
 4. Забезпечувати виконання виробничих програм, у тому числі заходів Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків АЕС
  ДП «НАЕК «Енергоатом».
 5. Керуватися принципом «нульової толерантності» до будь-яких проявів корупції і вживати всіх передбачених законодавством заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції і пов’язаним з нею діям (практикам).
 6. Задовольняти потреби та очікування зовнішніх і внутрішніх зацікавлених сторін, у тому числі споживачів, забезпечувати їх належну поінформованість, підтримувати зворотний зв’язок, а також застосовувати відкритість у своїй діяльності, зокрема під час продажу теплової та електричної енергії, закупівлі продукції, послуг і робіт.
 7. Інтегрувати ризик-менеджмент в усі види діяльності (бізнес-процеси) Компанії. Аналізувати, оцінювати та управляти ризиками, що можуть загрожувати безпеці персоналу, населенню та навколишньому природному середовищу, для досягнення цілей і підвищення ефективності управління безпекою, з метою створення умов для захисту здоров’я персоналу і збереження активів Компанії. Використовувати індикатори (показники) для оцінювання впливу на безпеку та власність. Забезпечувати підтримання в актуальному стані задокументованої інформації щодо заходів з підтримки безпеки та управління ризиками.
 8. Своєчасно виявляти,  аналізувати та оцінювати ризики, можливості та інформацію, важливу для забезпечення і підвищення безпеки атомних електростанцій, з урахуванням світового та вітчизняного досвіду експлуатації, досягнутого рівня науки і техніки, нових сучасних технологій, методологій і апробованих інженерно-технічних міжнародних практик.
 9. Формувати фінансовий резерв експлуатуючої організації, який призначений для зняття з експлуатації ядерних установок, у розмірі, достатньому для своєчасного і безпечного зняття ядерних установок з експлуатації.
 10. Забезпечувати кібернетичний захист комп’ютерних мереж загальновиробничого призначення, автоматизованих інформаційно-управляючих комплексів технічних засобів систем фізичного захисту ядерних установок та автоматичних систем управління технологічними процесами.
 11. Забезпечувати виконання технологічних процесів документованою інформацією, необхідним обладнанням, інструментами та пристроями, засобами індивідуального та колективного захисту, достатньою кількістю компетентного персоналу.
 12. Забезпечувати інфраструктуру, необхідні ресурси та навчання персоналу щодо аварійного реагування і готовності до дій у надзвичайних та кризових ситуаціях. Запобігати втратам Компанії, пов’язаним із аваріями, нещасними випадками на виробництві та професійними захворюваннями, мінімізувати їх.
 13. Забезпечувати в Компанії достатню кількість професійного і компетентного персоналу, управляти його знаннями, мотивувати персонал на професійне виконання своїх обов’язків, підвищення продуктивності та ефективності праці, а також сприяти підвищенню та професійному розвитку працівників.
 14. Забезпечувати право працівника на відмову від виконання операцій, які загрожують життю і здоров’ю його самого та оточуючих, завдають шкоди навколишньому природному середовищу.
 15. Забезпечувати радіаційний захист персоналу атомних електростанцій та населення з дотриманням принципів виправданості, неперевищення та оптимізації доз опромінення (принцип ALARA[4]).  Забезпечувати персонал у необхідній кількості  засобами колективного та індивідуального захисту з метою дотримання дозових меж опромінення персоналу і населення, встановлених нормами, правилами та стандартами з ядерної та радіаційної безпеки, уникнення ризиків травматизму та професійних захворювань.
 16. Забезпечувати безперервне поліпшення енергетичних характеристик, енергетичну ефективність, використання і споживання енергії та високий рівень енергоефективності для створення умов конкурентоспроможності на ринку виробництва електричної і теплової енергії та впровадження інноваційних технологій.
 17. Забезпечувати дотримання нормативів на газо-аерозольні викиди,  рідкі скиди та вміст радіоактивних речовин в об’єктах навколишнього природного середовища, застосовувати сучасні апробовані технології та обладнання з метою мінімізації негативного впливу атомних станцій на довкілля. Запобігати порушенням нормальної експлуатації і виникненню аварійних ситуацій шляхом постійного аналізу діяльності.
 18. Вимагати від персоналу та підрядників дотримуватись принципів культури безпеки та культури захищеності, Корпоративної етики, Комплаєнс-політики та антикорупційної програми, поважаючи прийняті цінності та модель поведінки, відкритість у спілкуванні під час розв’язання проблем, принципи сек’юріті[5] та принципи охорони навколишнього природного середовища. При виборі постачальників приділяти увагу повноті та достатності встановлення вимог, зокрема вимог до виробників продукції (робіт, послуг) для систем, важливих для безпеки,  що висуваються до якості та кваліфікації.

 

Київ, 2020 рік.

Петро КОТІНтимчасово виконуючий обов’язки президента ДП «НАЕК «Енергоатом»

 


[1] Безпека – у цій Заяві це ядерна та радіаційна безпека, радіаційний захист, охорона праці й виробнича та технологічна безпека, екологічна та  пожежна безпека, запобігання тяжким промисловим та радіаційним аваріям, готовність до аварійного реагування і надзвичайних ситуацій, кібернетичний та фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання.

[2] Інтегрована система управління (ІСУ) - система управління для досягнення цілей Компанії ефективними та дієвими методами. Вона включає в себе системи управління ядерною та радіаційною безпекою, виробництвом, охороною праці, охороною здоров’я та довкілля, фізичною безпекою, якістю, людськими та організаційними факторами, соціальним розвитком,  захистом інформації, комерційною таємницею, запобіганням корупції, метрологією, фінансами та економікою таким чином, щоб пріоритет безпеки залишався найвищим.

[3] Зацікавлені сторони - юридичні особи, фізичні особи або групи фізичних осіб, які впливають або можуть впливати на діяльність Компанії. Наприклад, органи державної влади,  уповноважений орган управління, органи державного нагляду (контролю), міжнародні та інші недержавні організації (МАГАТЕ, Європейська Комісія, ЄВРАТОМ, ВАО АЕС, ОСАРТ, аудиторські та сертифікаційні органи тощо), інвестори (ЄБРР, міжнародні фінансові організації), партнери (об’єднана енергетична система України, ДП «НЕК «Укренерго», ДП «Енергоринок»),  суспільство, громадські організації України та інших країн, НАН України, наукові установи, ЗМІ, громадяни, співробітники, постачальники, банківські установи, профспілки, клієнти тощо.

[4] Принцип ALARA As Low As Reasonably Achievable» - зниження до розумно обґрунтованого рівня) – підтримання на можливо низькому досяжному рівні як індивідуальних, так і колективних доз опромінення з урахуванням соціальних та економічних чинників.

[5] Сек’юріті включає такі види діяльності: кризовий менеджмент і планування, безперервне планування заходів щодо захисту інтересів Компанії, фізичний захист, захист торговельних угод, захист персональних даних, управління безпекою і управління інформацією.