Енергоатом

Інформаційна політика

Розмір шрифту

Скинути

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1    Ця «Інформаційна політика ДП «НАЕК «Енергоатом» ПЛ-С.0.32.705-20   (дали – інформаційна політика) розроблена вперше.
1.2    Інформаційна політика – це документ, на основі якого Компанія планує, координує та здійснює інформування населення та усіх зацікавлених сторін про свою діяльність через існуючі та потенційні канали комунікації. Інформаційна політика визначає основні засади та принципи інформування громадськості та цільових аудиторій, взаємодії зі ЗМІ, реалізації інформаційних та просвітницьких проектів.
1.3    Інформаційна політика є документом системи управління ДП «НАЕК «Енергоатом» за напрямом діяльності «Адміністративне управління», код 1.10.30, за класифікацією, встановленою стандартом підприємства «Організація процесів управління. Класифікатор напрямів діяльності ДП «НАЕК «Енергоатом».
1.4    Інформаційну політику розроблено на виконання вимог:
•    Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»;
•    Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації»;
•    Закону України «Про інформацію»;
•    Закону України «Про доступ до публічної інформації»; 
•    Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»;
•    Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»;
•    Закону України «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики»;
•    Закону України «Про запобігання корупції»;
•    Закону України «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні»;
•    Постанови Кабінету Міністрів України від 18.07.1998 №1122 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань з питань використання ядерної енергії та радіаційної безпеки»;
•    Постанови Кабінету Міністрів України від 29.08.2002 №1302 «Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади»;
•    Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.10.2004 № 759-р «Про роботу центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення відкритості у своїй діяльності, зв’язків з громадськістю та взаємодії із засобами масової інформації»;
•    Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті (Конвенція Еспо ратифікована Законом України №534-XIV від 19.04.1999);
•    Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Орхуська Конвенція ратифікована Законом України №832-XIV від 06.07.1999);
•    Об’єднаної конвенції про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами (Об’єднана конвенція ратифікована Законом України №1688-III від 20.04.2000);
•    Угоди про асоціацію між Україною, з однією сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергетики і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки;
•    Гарантійної Угоди між Україною як Гарантом та Європейським співтовариством з атомної енергії як Кредитором стосовно Угоди про механізм надання позики, розмір якої дорівнює 300 000 000 (триста мільйонам) євро, від 7 серпня 2013 року між Національною атомною енергогенеруючою компанією «Енергоатом» та Європейським співтовариством з атомної енергії на реалізацію проєкту Комплексна (зведена) програма підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій.
1.5    Відповідальним за ведення цього документу є дирекція з комунікацій.
1.6    Інформаційну політику обов’язково мають знати всі працівники Компанії.
1.7    Інформаційна політика має зберігатись у фонді виробничої документації Дирекції Компанії (оригінал), а також у відокремлених підрозділах (враховані копії).

 
2. ПРИНЦИПИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
2.1 Метою інформаційної політики є сприяння основній діяльності Компанії шляхом поширення об’єктивної, достовірної інформації щодо цілей, завдань, поточної та перспективної діяльності Компанії, своєчасного, повного її донесення до населення та зацікавлених сторін.
2.2    Основними принципами інформаційної політики Компанії є:
•    оперативність, повнота, достовірність, доступність інформації, що оприлюднюється;
•    зручність засобів масової комунікації та каналів інформування для цільових аудиторій та зацікавлених сторін;
•    наявність зворотного зв’язку;
•    регулярність та своєчасність надання інформації у формах, передбачених чинним законодавством України;
•    захищеність інформаційних ресурсів;
•    рівність прав усіх зацікавлених сторін на отримання інформації, без надання переваг одним групам одержувачів інформації перед іншими за винятком обмежень, встановлених чинним законодавством;
•    дотримання вимог законодавства України щодо роботи з інформацією з обмеженим доступом.
2.3     Реалізація інформаційної політики має забезпечувати формування позитивного іміджу Компанії та атомної енергетики в цілому як безпечного, надійного та перспективного виду генерації електроенергії серед цільових аудиторій та працівників Компанії.
2.4 До основних цільових аудиторій належать:
•    населення України;
•    органи державної влади;
•    ділові партнери (інвестори, партнери, підприємства ядерно-паливного комплексу, підрядні організації);
•    наукова та експертна спільнота;
•    органи місцевого самоврядування та місцеві громади;
•    засоби масової інформації та журналісти;
•    інститути громадянського суспільства, неурядові організації;
•    міжнародні неприбуткові організації екологічного та енергетичного спрямування, інституції з відповідальності бізнесу;
•    працівники Компанії.
 
3. ОПРИЛЮДНЕННЯ ТА НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
3.1    Інформація про діяльність Компанії, що підлягає обов’язковому оприлюдненню, поширюється в порядку і в терміни, встановлені чинним законодавством України. Добровільно така інформація поширюється в плановому порядку відповідно до значущості фактів і подій та своєчасності їх публічного розкриття.
3.2    Вся інформація про діяльність Компанії, включаючи інформацію про поточну діяльність, публічні заяви керівництва, виступи, інтерв’ю тощо, оприлюднюється у вигляді інформаційних продуктів у корпоративних та інших засобах масової комунікації.
3.3     Інформація про діяльність Компанії також може оприлюднюватись (виголошуватись) офіційними особами, уповноважені керівництвом Компанії безпосередньо шляхом публічних заяв та виступів під час проведення брифінгів, прес-конференцій, круглих столів, громадських слухань, консультацій тощо.
3.4     Вся інформація про діяльність Компанії, яка оприлюднюється у вигляді інформаційних продуктів або безпосередньо офіційними особами, уповноважені керівництвом Компанії, має бути:
•    зрозумілою для цільових аудиторій і зацікавлених сторін;
•    достовірною;
•    повною;
•    містити посилання на канали комунікації для здійснення зворотного зв’язку.
3.5     До засобів масової комунікації відносяться:
•    офіційні веб-сайти Компанії, її підрозділів, органів державної влади;
•    друковані ЗМІ; 
•    інтернет ЗМІ;
•    телебачення;
•    радіо;
•    соціальні мережі;
•    відео-хостингові сайти.
3.6 До інформаційних продуктів Компанії, оприлюднених через засоби масової комунікації відносяться:
•    повідомлення, новини, прес-релізи, інтерв’ю, статті з коментарями працівників Компанії або підготовлені за ініціативи чи сприяння фахівців підрозділів, що відповідають за роботу з громадськістю і ЗМІ, опубліковані на офіційних веб-сайтах ВП Компанії, а також у ЗМІ;
•    публікації у друкованих ЗМІ (газети, журнали);
•    сюжети для телебачення, підготовлені та оприлюднені фахівцями підрозділів, що відповідають за роботу з громадськістю і ЗМІ та (або) за їхньої участі;
•    радіоповідомлення, підготовлені та оприлюднені фахівцями підрозділів, що відповідають за роботу з громадськістю і ЗМІ та (або) за їхньої участі;
•    повідомлення, новини, інтерв’ю, довідки тощо, опубліковані на сторінках ВП у соціальних мережах;
•    сюжети про діяльність Компанії, розміщені на відео-хостингових сайтах.
3.7    Компанія бере на себе зобов’язання оприлюднювати інформацію про усі аспекти своєї діяльності, у тому числі:
•    про місію та стратегічні цілі Компанії;
•    про склад керівництва та систему управління Компанії;
•    статут та інші офіційні документи, оприлюднення яких не суперечить діючим угодам про конфіденційність та не розголошує державної або комерційної таємниці;
•    про поточну діяльність Компанії, заходи, що реалізуються, а також анонси майбутніх подій;
•    про стан виробничої (ядерна безпека, екологічна безпека, фізичний захист, аварійна готовність і реагування тощо) та фінансово-господарської діяльності Компанії (техніко-економічні показники, фінансова звітність, аудиторські висновки, продовження експлуатації та зняття з експлуатації тощо);
•    про охорону праці, культуру безпеки Компанії та підвищення безпеки українських АЕС;
•    про інвестиційні проекти та програми Компанії і нове будівництво;
•    щорічні звіт про управління та нефінансовий звіт;
•    комплаєнс-політику, кодекс корпоративної етики, правила внутрішнього розпорядку та колективний договір Компанії;
•    про проекти та ініціативи щодо сталого розвитку, роботу з персоналом, соціальну та гендерну політику; 
•    про протидію корупції;
•    про публічні закупівлі, річний план закупівель та інструкцію для учасників;
•    про порядок доступу до публічної інформації;
•    про політику конфіденційності та захист персональних даних;
•    контактну інформацію та про канали зворотного зв’язку для всіх зацікавлених сторін.

 
4. РОЗПОДІЛ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

4.1    Відповідальність за реалізацію інформаційної політики Компанії, дотримання її принципів несуть дирекція з комунікацій, генеральні директори та директори ВП та підрозділи, відповідальні за здійснення інформування населення та зацікавлених сторін, взаємодію з громадськістю та ЗМІ.
4.2    Відповідальність за достовірність, об’єктивність та повноту інформації про Компанію в обсягах, визначених чинним законодавством, посадовими інструкціями та іншими організаційно-розпорядчими документами Компанії, несе кожний її працівник, який надає інформацію.
 

Завантажити документ